Протидія домашньому насильству

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

 

 1. Загальна декларація прав людини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 

 1. Декларація ООН про  викорінювання  насилля  щодо  жінок

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506

 

 1. Конвенція ООН про права дитини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

 1. Конвенція ООН про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

 

 1. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

 1. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)(англ.)https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

 

 1. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та

сексуального насильства  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927

 

 1. Європейська конвенція про  здійснення  прав  дітей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

 1. Конституція України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80

 

 1. Закон України «Про  запобігання  та протидію  домашньому  насильству», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

 

 1. Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 

 1. Закон України «Про соціальні послуги» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15

 

 1. Закон України «Про  безоплатну  правову  допомогу»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

 

 1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

 

 1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних  зловживань  та  сексуальної  експлуатації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19

 

 1. Сімейний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Семінар «INSPIRE – стратегії та міжнародні практики для ліквідації насильства над дітьми»

 

7 Роздатковий матеріал підготовлено Міжнародною громадською організацією «Міжнародний центр розвитку і лідерства» на основі комплексу INSPIRE

 

 1. Цивільний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

 1. Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 

 1. Кодекс України про  адміністративні  правопорушення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і  насильству  за  ознакою  статі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства  за  ознакою  статі»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»

 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 43 « Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету  Міністрів  України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2019-%D0%BF

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 234 «Про

затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019 -%D0%BF ( ще не набрала чинності)

 

 1. Наказ МВС України від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965 -18?lang=uk

 

 1. Наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у  системі  освіти  України»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

 

 1. Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників  із  іншими  органами  та  службами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-

inshimi-organami-ta-sluzhbami

 

 1. Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2018 № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32674.html

 

 1. Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852 «Про утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей»» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458 -18/print

 

 1. Наказ МОЗ України від 01.02.2019 №278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їх медичної допомоги»

 

 1. Наказ Мінсоцполітики та МВС від 13.03.2019 №369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства»

 Персонально-відповідальні особи за протидію домашньому насильству на рівні виконавчого органів сільських рад у Старокостянтинівському районі Хмельницькій області


 

Реєстр даних організацій, установ, закладів, які працюють у напрямку запобігання та протидії домашньому насильству

Суб’єкти, що здійснюють

заходи у сфері

запобігання та протидії домашньому насильству

Повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Адреса організації

 

 

Спеціально уповноважені органи

 

 

1

Управління соціального захисту населення Старокостянтинівської РДА

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) забезпечення надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі шляхом соціального замовлення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

3) визначення потреби у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, забезпечення їх створення та функціонування, здійснення контролю за їхньою діяльністю;

4) участь у підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;

5) прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, забезпечення застосування заходів для його припинення, надання допомоги постраждалим особам;

6) забезпечення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та їх взаємодії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) інформування постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

8) збір, аналіз і поширення відповідно до законодавства інформації про домашнє насильство на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

9) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

м. Старокостянтив,

 вул. Острозького, 28

6813soczah@ukr.net

 

Відповідальні 

Горупа Світлана Олександрівна – начальник відділу праці, сімї та соціальних зв’язків,

т. 3-21-19

Семенюк Людмила Миколаївна – головний спеціаліст відділу  праці, сімї та соціальних зв’язків,

т. 3-21-19

 

2

Виконавчі органи сільських рад

1) розроблення та виконання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці місцевих програм із запобігання та протидії насильству;

2) координацію діяльності та взаємодію суб’єктів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізацію ними заходів із запобігання насильству;

3)відповідно до законодавства збирання, аналіз і поширення інформації про насильство на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4) прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, забезпечення застосування заходів для його припинення, надання допомоги постраждалим особам;

5) інформування постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися.

3. До повноважень органів опіки та піклування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, належать:

1) вирішення питання щодо отримання соціальних послуг постраждалою особою, яка є недієздатною особою, у разі якщо законного представника такій особі не призначено або законний представник є кривдником чи ухиляється від захисту прав та інтересів такої особи;

2) надання згоди на внесення персональних даних про недієздатну особу, яка повідомила про вчинення насильства або є постраждалою особою, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, якщо законний представник такої особи є кривдником або ухиляється від захисту прав та інтересів недієздатної особи;

3) влаштування постраждалої особи, яка є недієздатною особою, до закладу соціального захисту у разі, якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу її життю та здоров’ю;

4) вжиття заходів для надання недієздатній особі, яка є кривдником, психіатричної допомоги у примусовому порядку у разі, якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу життю та здоров’ю членів сім’ї або опікуна;

5) порушення перед судом питання про звільнення в установленому законодавством порядку від повноважень опікуна або піклувальника у разі вчинення ними домашнього насильства стосовно недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

6) захист прав та представлення інтересів постраждалої особи, яка є недієздатною особою, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування чи в суді (у разі потреби);

7) порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення в установленому законодавством порядку до відповідальності посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення та роботи з постраждалими особами, які є недієздатними особами або особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

8) здійснення інших передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, чи за їх участю.

 

Відповідальні працівники  сільських рад

(список додається)

 

 

Інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

 

3

Служба у справах дітей Старокостянтинівської РДА

 

1. До повноважень органів опіки та піклування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дитини та за участю дитини належать:

 

1) захист прав та інтересів постраждалої дитини, дитини-кривдника, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із здійсненням актів домашнього насильства, зокрема про видачу обмежувального припису;

2) безпосереднє надання допомоги та захисту постраждалим дітям, дітям-кривдникам, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) розгляд у порядку, встановленому Сімейним кодексом України, питання про доцільність відібрання дитини або позбавлення батьківських прав стосовно дитини, якщо кривдниками дитини є батьки (усиновлювачі) або один із них;

4) розгляд у порядку, встановленому законодавством, питань про доцільність відібрання дитини в опікуна (піклувальника), прийомних батьків, батьків-вихователів, про звільнення особи від обов’язків опікуна (піклувальника) дитини, розірвання договору про патронат над дитиною, скасування рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім’ї у разі здійснення домашнього насильства стосовно дитини або за участю дитини;

5) надання згоди на отримання соціальних послуг постраждалою дитиною, дитиною-кривдником, якщо батьки, інші законні представники дитини є кривдниками або ухиляються від захисту прав та інтересів дитини;

6) надання згоди на внесення персональних даних про дитину, яка повідомила про вчинення насильства або є постраждалою особою, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, якщо батьки, інші законні представники дитини є кривдниками або ухиляються від захисту прав та інтересів дитини;

7) влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя у разі неможливості проживання дитини із своїми батьками, іншими законними представниками у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участі.

 

2. До повноважень служб у справах дітей у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей належать:

 

1) розроблення та виконання заходів із захисту прав та законних інтересів постраждалої дитини;

2) розроблення та виконання заходів із захисту прав та законних інтересів дитини-кривдника;

3) прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

4) інформування постраждалої дитини, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

5) інформування дитини-кривдника, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

6) влаштування дитини в центр соціально-психологічної реабілітації дітей, притулок для дітей служби у справах дітей, інші установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб, а також здійснення контролю за умовами її перебування та надання допомоги у разі неможливості проживання дитини із своїми батьками, іншими законними представниками у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участі;

7) проведення профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей;

8) порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, роботи з постраждалою дитиною, дитиною-кривдником;

9) взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 цього Закону;

10) здійснення інших передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей чи за участю дітей;

11) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Старокостянтинів

вул. Острозького, 70

Відповідальні:

Пилипчук

Ларіса Вікторівна –

Начальник служби у справах дітей

3-23-22

 

 

4

Відділ освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА

1. До повноважень органів управління освітою у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до компетенції належать:

1) забезпечення впровадження в навчально-виховний процес на всіх освітніх рівнях, у тому числі включення до навчальних програм і планів, питань запобігання та протидії домашньому насильству;

2) участь у підготовці (перепідготовці, підвищенні кваліфікації) фахівців, які представляють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

3) забезпечення включення до навчальних та виховних програм питань запобігання та протидії домашньому насильству;

4) методичне забезпечення навчальних закладів з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

5 ) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

2. Навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:

1) проводять з учасниками навчально-виховного процесу виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству;

2) повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень;

3) проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

4) організовують роботу практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалими дітьми;

5) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до ст. 15  Закону України „Про запобігання та протидію домашнього насильства”;

6) звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

 

 

 

 Старокостянтинів,

вул. Пушкіна, 7

Відповідальні:

Лошак Наталія

Романівна - методист районного методичного

кабінету

відділу освіти, молоді та спорту РДА

т.3-25-75

uomsskrda@gmail.com

 

 

5

Старокостянтинівський ВП ГУНП в Хмельницькій області

1) виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них;

2) прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, у тому числі розгляд повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, вжиття заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спільно з Національною поліцією України;

3) інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

4) винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників;

5) взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством;

6) здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії;

7) анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством;

8) взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”;

9) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

м. Старокостянтинів,

вул.Попова, 2

Відповідальні:

Балясний Сергій Павлович

заступник начальника

служби дільничих інспекторів поліції   

6

Заклади охорони здоров’я Старокостянтинівського

Району (КНП „Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги”,

Центральна районна лікарня)

1. До повноважень органів охорони здоров’я у сфері запобігання та протидії домашньому насильству належать:

1) розроблення та затвердження стандарту надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірно постраждали від домашнього насильства;

2) затвердження порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб;

3) методичне забезпечення установ і закладів охорони здоров’я з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

4) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

2. Установи і заклади охорони здоров’я під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:

1) повідомляють уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про виявлення ушкоджень, що могли виникнути внаслідок вчинення домашнього насильства, а в разі виявлення ушкоджень у дитини - також службу у справах дітей;

2) у разі виявлення тілесних ушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих осіб;

3) у разі виявлення ушкоджень сексуального характеру направляють постраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію;

4) надають медичну допомогу постраждалим особам з урахуванням індивідуальних потреб;

5) інформують постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

6) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до  Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

 

м.Старокостянтинів,

вул. Пушкіна, 47

Відповідальні:

 

cpmsd-ck@ukr.net

сімейний лікар

Ступар Дзвенислава Тарасівна, (03854) 3-04-04,

crl_st@ukr.net

 

 

 

7

Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам у порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правову допомогу", у тому числі на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб;

2) взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15  Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”;

3) звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Старокостянтинів,

вул. Миру, ½,  тел. 4-5475

femidas@meta.ua,

Відповідальні:

начальник відділу представництва Старокостянтинівського МЦ з НБВПД

Олександра Олександрівна Боровик,

начальник відділу правової інформації Старокостянтинівського МЦ з НБВПД та консультацій Вовнянко Ірина Валеріївна,

 

 

 

 

 

 

 

Загальні служби підтримки постраждалих осіб

 

 

8

Районний центр соціаль-

них служб для сім’ї, дітей та молоді

1) у разі звернення особи та/або її законного представника у зв’язку із вчиненням стосовно неї насильства не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформують уповноважений підрозділ органу Національної поліції, у разі, коли постраждалою особою є дитина, - також службу у справах дітей, реєструють звернення в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі за формою згідно з додатком 5 постанови КМУ „Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

2) невідкладно інформують заклади охорони здоров’я про всі факти звернення до них осіб з тілесними ушкодженнями кримінального характеру (вогнепальними, колотими, різаними, рубаними ранами, забиттям), що могли виникнути внаслідок вчинення насильства;

3) залучають фахівців, які володіють українською жестовою мовою, або перекладачів жестової мови для забезпечення комунікації з особами, які мають порушення слуху;

4) у разі направлення постраждалих осіб суб’єктами, уповноваженими на прийняття заяв (повідомлень) про вчинення насильства, забезпечують невідкладне надання таким особам соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, а також тимчасовий притулок для постраждалих осіб та їх дітей;

5) сприяють в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги шляхом видачі направлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або інформування працівників центру про необхідність надання такої допомоги у приміщеннях служб підтримки постраждалих осіб, якщо такі особи не можуть відвідати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги самостійно;

6) здійснюють інші повноваження, визначені Законами України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

 

м. Старокостянтинів

вул. Острозького, 70

stresssdm@ukr.net

 

Відповідальні:

Гусар Ірина Степанівна – начальник відділу соціальної роботи РЦСССДМ

тел.3-24-77

Павліченко Наталія Анатоліївна – юрисконсульт РЦСССДМ

тел.3-24-77

9

Старокостянтинівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1) прийом і розгляд заяв від постраждалих осіб або їхніх представників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2) інформування місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України про виявлення фактів домашнього насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається; у разі виявлення факту домашнього насильства стосовно дитини - інформування не пізніше однієї доби служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів Національної поліції України;

3) оцінку потреб постраждалих осіб;

4) надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості отримання ними дієвої допомоги;

5) надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, сприяння наданню правової допомоги, а також забезпечення тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей у порядку, передбаченому законодавством;

6) інформування в установленому законодавством порядку місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про осіб, яким надавалася допомога, та про результати її надання.

 

 

     м. Старокостянтив,

вул. Острозького, 28

st_terc2@ukr.net

 

Відповідальні:

Чумак Наталія Леонідівна психолог

 

 

 

 

Спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб

 

 

10

Мобільна бригада соціально психологічної допомоги постраждалим особам

1) надання психологічної допомоги постраждалим особам;

2) реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

3) інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

4) роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

5) провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

 

м. Старокостянтинів

       вул. Острозького, 70

mail@staradm.gov.ua

ludagnatuk2017@gmail.com

 

Відповідальні:

Гнатюк Людмила Григорівна – заступник голови районної державної адміністрації

тел.3-12-93

 

 

 

скачать софт
Пошук
До уваги громадян
Центр надання адмінпослуг
Координаційний центр з надання правової допомоги
Все про субсидії
Зразки заяви про призначення субсидії, декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії та інструкції про порядок заповнення.

Переглянути детальну інформацію

Роз'яснення щодо отримання субсидій.

Переглянути детальну інформацію

Калькулятор розрахунку субсидії

Калькулятор розрахунку субсидії

До уваги громадян

Основні заходи Старокостянтинівської райдержадміністрації заплановані на наступний тиждень

Переглянути детальну інформацію

П Е Р Е Л І К ЗАХИСНИХ СПОРУД – ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ (ПРУ), ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ СТАНОМ НА 23.12.2019 РОКУ

Переглянути детальну інформацію

Перелік пунктів обігріву у Старокостянтинівському районі

Переглянути детальну інформацію

Старокостянтинівський міськрайонний сектор філії Державної установи "Центр пробації" у Хмельницькій області

Переглянути детальну інформацію

ГО "Донбас СОС" безкоштовна "гаряча лінія" 0-800-309-110

Переглянути детальну інформацію
Телефон довіри
З метою забезпечення виконання завдань, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", вважаються телефоном довіри облдержадміністрації контакти: (0382) 65-00-87,
email: stop_korupzia@ukr.net
Про відомі факти вчинення корупційних діянь посадовими особами повідомляти на "телефон довіри"
Влада проти корупції
З метою виконання завдань щодо протидії корупції, забезпечення вирішення конфліктних питань громадянами в районних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування при отриманні ліцензій, спеціальних дозволів або будь-яких інших послуг у земельній сфері, у сфері медичного обслуговування тощо, при зволіканнях у виготовленні документації державними службовцями, а також при безпосередньому зіткненні з фактами здирництва та хабарництва, просимо звертатися на телефон "довіри" районної державної адміністрації 3-15-69.
Отримав субсидію - бережи енергоресурси!
Я МАЮ ПРАВО! Про проект
Я МАЮ ПРАВО! Я зміг захистити свій бізнес! Зможеш ...
Я МАЮ ПРАВО! Я захистила свої права! Якщо будеш ді ...
Я МАЮ ПРАВО! Я маю право на безоплатну правову доп ...
Інтерактивна карта

Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення

Інтерактивна інвестиційна карта

Інтерактивна інвестиційна карта з енергоефективності та відновлювальної енергетики України - UA MAP

Зміни одне життя

Зміни одне життя

Календар
    Лютий 2020    
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Погода
Архів
Лютий 2020 (7)
Січень 2020 (25)
Грудень 2019 (22)
Листопад 2019 (28)
Жовтень 2019 (19)
Вересень 2019 (20)